Boardle

317
8/6kp/4P1p1/p2Q2n1/3P4/PP6/2r4P/6K1 b - - 0 42
['Nh3+', 'Kf1', 'Rc1+', 'Ke2', 'Nf4+']
1888
https://lichess.org/zDVLTTKY#83